โรงเรียนวัดโบราณาราม

หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

โรงเรียนวัดโบราณาราม

นาง รชยา สุโพธิ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดโบราณาราม

Previous
Next

ข้อมูล โรงเรียนวัดโบราณาราม

โรงเรียนวัดโบราณาราม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1080210610

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดโบราณาราม  

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wadboranaram

เปิดสอนตั้งแต่ : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ระยะทางจากโรงเรียน ถึงอำเภอ 2 กิโลเมตร ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่การศึกษา 80 กิโลเมตร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.พิปูน

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนวัดโบราณาราม โรงเรียนดีได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข

คำขวัญ โรงเรียนวัดโบราณาราม

รักวิชา สามัคคี มีวินัย ใฝ่ทำดี

พันธกิจ

พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเป็น บุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มืออาชีพ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีสุขภาพกายและจิตที่ดี

กฎระเบียบของ โรงเรียนวัดโบราณาราม

ข้อ 1 การแต่งกายและทรงผม

  •         นักเรียนชายและหญิง แต่งกายตามระเบียบการ แต่งกายนักเรียนของกระทรวจศึกษาธิการ
  •         การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย และไม่ใช้เครื่องประดับใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ
  •         นักเรียนชายตัดผมสั้นเกรียน นักเรียนหญิงตัดผมสั้นทรงนักเรียนตัดแบบธรรมดาระดับใบหู

ข้อ 2 นักเรียนต้องมาโรงเรียนสม่ำเสมอและไม่มาสาย คือ หลังเวลา 7.45 น.

ข้อ 3 นักเรียนต้องพูดจาสุภาพ ต่อผู้ใหญ่ตลอดจนถึงนักเรียนด้วยกัน

ข้อ 4 นักเรียน ต้องมีความรักและความสามัคคต่อกัน และต้องร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆ

ข้อ 5 นักเรียนต้องไม่ประพฤติตนเป็นคนเกเร ทั้งในและนอกโรงเรียน

ข้อ 6 นักเรียนต้องรักษาทรัพย์สินย์ สมบัติของโรงเรียน ของสาธารณะและไม่ทำลาย ของของผู้อื่น

ข้อ 7 ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ นักเรียนกลับบ้านเองในช่วงเวลาเรียน ยกเว้นผู้ปกครองมาขออนุญาต และได้รับการอนุญาตจากครูประจำชั้น และผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อ 8 ห้ามนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อ 9 ขับขี่ปลอดภัย เคารพกฏจราจร สวมหมวกกันน็อค ทุกครั้งที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียน

ข้อ 10 จอดรถรับ-ส่ง นักเรียนตรงจุดรับส่งนักเรียน

นานาสาระ

การสำรวจสถานีอวกาศ ในปี2035 การสำรวจอวกาศ การใช้ประโยชน์จะเข้าสู่ยุคใหม่ ความก้าวหน้าของกลุ่มในการผลิต อัจฉริยะวัสดุใหม่เทคโนโลยีควอนตัม จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของยานอวกาศเช่น จรวดและดาวเทียมได้อย่างมาก ยานอวกาศประเภทใหม่ที่จัดทำโดยเทคโนโลยีใหม่ ค่อยๆ ปรากฏขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ ในการเข้าและออกจากอวกาศ ใช้พื้นที่และสำรวจอวกาศอย่างครอบคลุม การสื่อสาร การนำทางดาวเทียมสำรวจระยะไกล

ระบบข้อมูลภาคพื้นดิน มีการเชื่อมต่อ และรวมเข้าด้วยกันอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูลบริเวณกว้าง ที่รวมพื้นที่อวกาศพื้นดินและทะเล ให้บริการแบบบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่แม่นยำแบบเรียลไทม์ ไร้รอยต่อและแพร่หลายสำหรับโลก การสำรวจโดยมนุษย์ไปยังดาวอังคาร ห้วงอวกาศการท่องเที่ยวในอวกาศใกล้โลกได้ค่อยๆ กลายเป็นกระแส การพัฒนาด้านการบิน และอวกาศเชิงพาณิชย์อย่างจริงจัง การผนวกรวมแอปพลิเคชั่นดาวเทียม และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างลึกซึ้ง ขับเคลื่อนการพัฒนา อุตสาหกรรมการบินอวกาศของโลกอย่างยั่งยืนและรวดเร็ว เศรษฐกิจอวกาศ กลายเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจโลก ในยุคข้อมูลข่าวสาร

เปิดตัวโมดูลหลักของสถานีอวกาศ นับตั้งแต่การส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่อวกาศเป็นครั้งแรก ในปี 2546 ในช่วง 18ปีที่ผ่านมา โครงการอวกาศที่มีคนขับ ประสบความสำเร็จในการเปิดตัว และปฏิบัติการของยานอวกาศบรรจุคน ห้องปฏิบัติการอวกาศระยะสั้น ซึ่งแล้วเสร็จในปี2535 สองขั้นตอนแรกของแผนสามขั้นตอนที่เสนอ เมื่อรัฐบาลกลางอนุมัติ โครงการกำลังจะก้าวไปสู่พิธีครบกำหนดของตัวเอง นั่นคือการสร้างสถานีอวกาศขนาดใหญ่ ที่ผู้คนจะอยู่เป็นเวลานาน

ในอนาคต หลังจากการก่อสร้างสถานีอวกาศขนาดใหญ่เสร็จสิ้น จะมีห้องโดยสารทดลองพิเศษสองห้อง ที่จะดำเนินการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อดำเนินการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ขึ้น และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หน่วยวิจัยทางวิทยาศา สตร์หลายแห่งเช่น วิศวกรรมการประยุกต์ใช้อวกาศและศูนย์เทคโนโลยี อยู่ในหมู่พวกเขามีบทบาทสำคัญในระหว่างการดำเนินการ ตามแผนเป็นเวลานานกว่าสิบปี ตัวอย่างการทดลองที่ได้รับ สามารถนำกลับสู่พื้นได้โดยนักบินอวกาศ เมื่อพวกเขากลับสู่พื้นโลก ยังสามารถส่งอุปกรณ์ทดลองใหม่ ไปยังสถานีอวกาศโดยยานอวกาศขนส่ง การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใหม่ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมการบิน และอวกาศในอีก 15ปีข้างหน้า

ปัญญาประดิษฐ์ที่นิยม ใช้ร่วมกับวิศวกรรมการบิน และอวกาศได้อย่างไร ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นที่นิยม สามารถผสมผสาน กับวิศวกรรมการบินและอวกาศได้ ปัญญาประดิษฐ์ อาจไม่ได้รวมเข้ากับอุตสาหกรรมการบิน และอวกาศอย่างใกล้ชิด แต่เชื่อว่า มันสามารถให้แรงบันดาลใจ ในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมได้ ห้องปฏิบัติการระบบกระจาย และอวกาศอัจฉริยะ ก่อตั้งมานานกว่าสิบปี การทำงานของห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 3ด้าน ทฤษฎีพลศาสตร์ของยานอวกาศ การออกแบบการบำรุงรักษา และการควบคุมกลุ่มดาว เป็นส่วนการวิจัยแรงดึงในห้องปฏิบัติการของเรา

การประยุกต์ใช้ไมโครดาวเทียม ในการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ เป็นความพยายามของพวกเขา ในการรวมผลการวิจัยทางทฤษฎีพื้นฐาน เข้ากับการควบคุมด้วยดาวเทียม ขอบคุณบริการตรวจวัดและควบคุมโดยแอโรสเปซ สำหรับภารกิจเปิดตัวนี้ ยังคงให้ข้อมูลใหม่ สำหรับโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่กำลังดำเนินอยู่ทุกวัน ปัญญาประดิษฐ์ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปัญญาประดิษฐ์ได้รับการนำเสนอในช่วง 50ปีที่ผ่านมา เหตุผลที่พัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือ ข้อมูลขนาดใหญ่ และพลังประมวลผลขั้นสูง คุณค่าที่แท้จริงในด้านปัญญาประดิษฐ์คือ การจดจำรูปแบบการขาดการตีความ และการตัดสินเนื้อหาเกี่ยวกับการสำรวจระยะไกล ด้านการบินและอวกาศ เป็นสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์ทำได้ดี

ดังนั้นการรวมกันของทั้งสอง จะต้องมีผลกระทบในการปฏิวัติข้างต้น เป็นแนวทางการวิจัย สามประการของห้องปฏิบัติการ ระบบการบินและอวกาศแบบกระจาย และอัจฉริยะการประมวลผลแบบคลาวด์ การประมวลผลแบบกระจายได้ นำมาซึ่งความสามารถในการรับข้อมูลที่มีต้นทุนต่ำ และมีประสิทธิภาพสูง โดยพื้นฐานแล้ว เงินทุนสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศมาจากรัฐบาล เมื่อการบินและอวกาศล้มเหลว ในการเข้าสู่ตลาด ในปริมาณมาก นโยบายอุตสาหกรรมและความสนใจ จึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศที่พูดคุยกัน ในวันนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของยุทธศาสตร์ชาติ ในปี2560 สภาแห่งรัฐ ได้ออกแผนพัฒนาปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่

ซึ่งก่อให้เกิดกระแสคในการวิจัย ดังนั้นนโยบาย และการพัฒนาอุตสาหกรรม จึงได้รับการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญในหลักการของอัลกอริทึมเชิงลึก แต่สถาบันวิจัยที่สำคัญของโลกไ ด้ทำการวิจัยจำนวนมาก เมื่ออัลกอริทึม และข้อมูลเติบโตเต็มที่ปัญญาประดิษฐ์ใหม่ ที่มีการเรียนรู้เชิงลึกและการเรียนรู้แบบเสริม กำลังมีความก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความสะดวกสบายอย่างมาก สำหรับการพัฒนาและการส่งเสริม

แพลตฟอร์มทั่วไปบางส่วน การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่เฟื่องฟู เกี่ยวข้องกับการบินและอวกาศ จากมุมมองของความต้องการ การรวมกันของปัญญาประดิษฐ์ และอวกาศเป็นเรื่องเร่งด่วนมาก การสำรวจอวกาศจะนำมนุษยชาติไปสู่ดวงจันทร์ แต่ระยะทางไกลและวิธีการอยู่รอดบนดวงจันทร์ เป็นปัญหาใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ จะเป็นทางออกที่มีประสิทธิภาพ

จากมุมมองทางเทคนิค ความยากของปัญญาประดิษฐ์ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ อยู่ที่สภาพแวดล้อมพิเศษ และแหล่งข้อมูลที่หายาก ในปัจจุบันมีบทความเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์จำนวนนับไม่ถ้วน ที่เผยแพร่ทุกปี แต่ขอบเขตการใช้งานของบทความส่วนใหญ่ จำกัดอยู่ที่ภาคพื้นดิน และมีการใช้งานน้อยมาก ในด้านการบินและอวกาศ เป็นเรื่องยากที่จะตระหนักถึงปัญญาประดิษฐ์ ในสภาพแวดล้อมที่มีพลังงานจำกัด และข้อมูลที่จำกัด