โรงเรียนวัดโบราณาราม

หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

การทำวิจัย ในชั้นเรียนให้แก่คณะครูและบุคลากร

การทำวิจัย วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดโบราณารามได้จัดอบรมเรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียนให้แก่คณะครูและบุคลากร เพื่อวางแนวทางการจัดทำวิจัยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและนำผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้น

การทำวิจัย