โรงเรียนวัดโบราณาราม

หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโบราณาราม

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 4 1 5 1
อนุบาล 3 5 6 11 1
รวมชั้นอนุบาล 9 7 16 2
ป.1 17 18 35 1
ป.2 20 17 37 1
ป.3 14 15 29 1
ป.4 19 20 39 1
ป.5 15 22 37 1
ป.6 20 11 31 1
รวมชั้นประถมศึกษา 105 103 208 6
ม.1
ม.2
ม.3
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รวมทั้งหมด 114 110 224 8