โรงเรียนวัดโบราณาราม

หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

รับเอกสาร ประกอบการเรียนรู้แบบฝึกหัด

รับเอกสาร วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดโบราณาราม ดำเนินการให้ผู้ปกครองนักเรียนมา รับเอกสาร ประกอบการเรียนรู้แบบฝึกหัด พร้อมทั้งเงินอาหารกลางวัน และเอกสารทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนเนื่องจากปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่กิจกรรมดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

รับเอกสาร