โรงเรียนวัดโบราณาราม

หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดโบราณาราม
 

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2554
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
อาคารสถานที่
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2520
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2523