โรงเรียนวัดโบราณาราม

หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

เรียนดี แต่ยากจน

เรียนดี นายอาคม บุญญโส นายอำเภอพิปูน พร้อมด้วยคณะกิ่งกาชาดอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบทุนการศึกษา

แก่นักเรียนโรงเรียนวัดโบราณาราม ทุนนักเรียน ” เรียนดี แต่ยากจน” จำนวน 3 ทุน เป็นเงิน 3,000 บาท และได้พบปะพูดคุยกับลูก ๆ นักเรียนทุกคน ด้วยความรัก ความปรารถนาดียิ่ง โอกาสนี้ในนามผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ใคร่กราบขอบพระคุณท่านและคณะไว้เป็นอย่างสูง

เรียนดี